ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่ทายาทตามกฎหมายของคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่ทายาทตามกฎหมายของคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพิ่มเติม (กรณีคนพิการเสียชีวิต)   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
– บันทึกให้ความยินยอม    ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

–  แบบยื่นขอรับเบี้ยความพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (ตกเบิก) กรณีคนพิการได้เสียชีวิต  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา