e-service

e-service

E-services
ระบบบริการประชาชน ONLINE

รายละเอียดการให้บริการดังนี้

1.การขอใช้บริการ (หอประชุม อาคาร สถานที่ เครื่องจักรกล งานบรรเทาสาธารณภัย) ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล
2.การให้คำแนะนำด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
3.การให้คำปรึกษาแนะนำการขึ้นทะเบียนและการชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบล และการชำระภาษีต่างๆของตำบล
4.การให้บริการด้านการขอไฟฟ้าด้านการเกษตร 

>>คู่มือการขอรับบริการทางออนไลน์<<

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับบริการ (กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง *)

มีความประสงค์ขอรับบริการเรื่อง

ลงทะเบียนสุนัข หรือ แมวเกิดใหม่ ในเขตตำบลโพธิ์หมากแข้ง สามารถสแกน QR Code ด้านล่างค่ะ

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา