คู่มือสำหรับประชาชน

การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การรับชำระภาษีป้าย 

การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่ , เปลี่ยนแปลง , เลิก)

การขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ออกใบแทน ทะเบียนพาณิชย์

การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

การขออนุญาตใช้น้ำประปา

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา