คู่มือสำหรับประชาชน

⇒คู่มือสำหรับประชาชนการปฎิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

⇒การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

⇒การรับชำระภาษีป้าย 

⇒การขออนุญาตใช้น้ำประปา

⇒การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

⇒การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

⇒การจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่ , เปลี่ยนแปลง , เลิก)

⇒การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

⇒การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

⇒การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

⇒การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

⇒การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

⇒การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

⇒การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

⇒การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

⇒การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

⇒การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

⇒การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

⇒การขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ออกใบแทน ทะเบียนพาณิชย์

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา