contact

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

169 หมู่ 13 บ้านโนนชมภู ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์ / โทรสาร 042-490569
E-mail :info@Phomakkhaeng.go.th
http://www.Phomakkhaeng.go.th

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา