การเกษตรผสมผสาน/การกสิกรรม/การปศุสัตว์

การเกษตรผสมผสาน/การกสิกรรม/การปศุสัตว์ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

1.นายนฤพล สีดาห้าว บ้านเลขที่ 79 บ้านโนนศิลา หมู่ 11 ทำสวนผลไม้

2.นายสงกา ถินคำเชิด เลขที่ 5 บ้านโนนศิลา หมู่ 11 การเกษตรผผสมผสาน สวนทุเรียน เงาะ สัปปะรด กระท้อน

3. นายผาลี จันทร์แดง บ้านเลขที่ 57 บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5 ทำเกษตรผสมผสาน ปศุสัตว์เลี้ยงวัว และติดตากล้ายางพารา

4. นางคำเผย ถามะพันธ์ และ นางนารี แสนตั้งใจ บ้านนาสาร หมู่ที่ 12  กลุ่มประดิษฐ์พานบายศรีจากใบตอง

5. สาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวบ้านบัวโคก เลขที่ 77 บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4

 

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา