รายงานการประชุมสภา อบต.โพธิ์หมากแข้ง

รายงานการประชุมสภา อบต.โพธิ์หมากแข้ง

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2566

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 6 – 20 ก.พ. 2566

บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ก.พ. 2566

บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1

บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1

บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1

บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 2

บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 25667

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567

หนังสือ เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1

บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1

บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 ครั้งที่ 1

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา