โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ…

อบต.โพธิ์หมากแข้ง ได้รับคัดเลือกตาม “โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี  2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นศูนย์การเรียนรู้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ

## เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.โพธิ์หมากแข้ง ได้จัดทำพิธีเปิดป้าย “โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี  2562” ##

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา