อบต.โพธิ์หมากแข้ง ได้รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดบึงกาฬ (ITA)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 อบต.โพธิ์หมากแข้ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และได้รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดบึงกาฬ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ที่มีคะแนน ita ระดับ A

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา