ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลตำแหน่ง นักการภารโรง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา