โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมชีพผู้สูงอายุ (การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมชีพผู้สูงอายุ (การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นายสุบิน โสรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านปลัดเศกสรรค์ ศักขินาดี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีความรู้เกี่ยกับพืชสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร และการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์

   

   

   

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา