โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้ความรู้  คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพและสิทธิต่างๆของคนพิการ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนพิการ เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ ซึ่งบูรณาการร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์หมากแข้ง ในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

     

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา