โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 >>>

เมื่อวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567 งานสาธารณสุขสำนักปลัด อบต.โพธิ์หมากแข้ง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง รพ.สต.โพธิ์หมากแข้ง ได้ออกสำรวจสถานประกอบกิจการจำหน่ายและสะสมอาหาร สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการกิจการ ร่วมกับให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบกฎหมาย และปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อบัญญัติด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ส่งเสริมและป้องกันโรคและอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบอาชีพ ส่งผลให้สถานประกอบการกิจการมีมาตรฐานปลอดภัยตามหลักวิชาการ ทำให้ประชาชนได้รับสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา