โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง   ได้จัดทำสวนสมุนไพร ตาม “โครงการ  1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566” เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของสมุนไพรไทย สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนมีความรู้เรื่องสมุนไพรไทย สมุนไพรในท้องถิ่น และการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร

     

     

     

     

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา