กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” >>>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ดำเนินกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและความเป็นไทย กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์กันขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดจากดิน” (Soils, Where food begins) เนื่องใน “วันดินโลก (World Soil Day)” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี อันเป็นการสร้างรากฐานด้านความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืน

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา