โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21  กรกฎาคม  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง นำโดย นายนิมนต์ ชานุชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาอ่าง และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้  ภายใต้โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”  ประจำปีงบประมาณ  2565   วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการดูแลและรักษาป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และสร้างความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน   ณ วัดป่ากินรี  บ้านนาสาร อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

     

     

     

     

   

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา