ข้อมูลสถานการณ์ผูู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ได้จัดข้อมูลรายงานการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  2566  โดยนำข้อมูลจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนกันยายน 2566 เพื่อนํามาไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงาน และพัฒนาผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติต่อไป

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา