ภาพกิจกรรมตาม โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 >>>

ภาพกิจกรรมตาม “โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี” เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2566 โดยได้ออกดำเนินการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง และสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง ทั้งนี้ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับจำนวนสุนัขและแมวจำนวน 2,800 ตัว และทำหมันจำนวนทั้งสิ้น 40 ตัว

  

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา