โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 19-22  มีนาคม  2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อรวบรวมข้อมูลหาแนวทางช่วยเหลือและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ

   

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา