โครงการออกเยี่ยมบ้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 1-25 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง นำโดย นายนิมนต์ ชานุชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง นายลำเพิง  เกษแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการออกเยี่ยมบ้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยบุรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์หมากแข้ง และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโพธิ์หมากแข้ง  เพื่อให้ความรู้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพและสิทธิต่างๆของคนพิการ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนพิการ  เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ

 

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา