การประชุม มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) >>>

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายนิมนต์ ชานุชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้แจ้ง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 ครั้งที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และตัวแทนจากหมู่บ้าน โดย นายนิมนต์ ชานุชิต ได้แจ้งประกาศนโยบายให้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ทุกวาระเทศกาล และโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใด เพื่อขับเคลื่อน กิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ สร้างความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา