ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.โพธิ์หมากแข้ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส >>>

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.โพธิ์หมากแข้ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา