โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 >>>

การประชุมเพื่อเตรียมการในการดำเนินโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.โพธิ์หมากแข้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครปศุสัตว์ ทั้ง 16 หมู่บ้าน ร่วมประชุม เพื่อเตรียมการในการดำเนิน โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

โดยที่ประชุมมีมติให้กำหนด แผนดำเนินงาน ดังนี้ 1.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้ง 16 หมู่บ้าน 2.ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ณ ศาลาประชาคมบ้านดงชมพู หมู่ที่ 7 โดยให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นทราบต่อไป

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา