ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง (Back Office)

ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง (Back Office)

♦ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

♦ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)

♦ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)

♦ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน)

♦ ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR)

♦ ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE)

♦ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)

♦ ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ของ อปท

♦ ระบบกรมกิจการเด็กแรกเกิดและเยาวชน

♦ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

♦ ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

♦ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา