รายงานการประชุมสภา อบต.โพธิ์หมากแข้ง

รายงานการประชุมสภา อบต.โพธิ์หมากแข้ง

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565

บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565

ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุม ประจำปี 2565

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565

บันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1

บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1

บันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2

บันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1

บันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2564

บันทึกการประชุมสภา สมัยที่ 1 ปี 2564

ประกาศเลือนประชุมสภา สมัยที่ 2 ปี 2564

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา