รายงานการประชุมสภา อบต.โพธิ์หมากแข้ง

รายงานการประชุมสภา อบต.โพธิ์หมากแข้ง

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565

บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565

กำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2565 และเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที 1 ปี 2565

บันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2564

บันทึกการประชุมสภา สมัยที่ 1 ปี 2564

ประกาศเลือนประชุมสภา สมัยที่ 2 ปี 2564

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา