กิจกรรม ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปี 2565 >>>

กิจกรรมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปี 2565   

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  โดย นายนิมนต์ ชานุชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เป็นประธานในกิจกรรรม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.โพธิ์หมากแข้ง ร่วมกับ ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วม กิจกรรม ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา