การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กองทุนคัดแยกขยะในชุมชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง >>>

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กองทุนคัดแยกขยะในชุมชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ร่วมกับ กองทุนขยะชุมชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง และผู้นำชุมชน จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กองทุนคัดแยกขยะในชุมชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานการคัดแยกขยะในชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาขยะและเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะชนิดต่างๆ และรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการฝึกระเบียบวินัยในการรักษาความสะอาด เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มคัดแยกขยะในชุมชน และการดำเนินการคัดแยกขยะและรับซื้อขยะในชุมชน  ในวันจันทร์ ที่  21  กุมภาพันธ์  2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา