ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.โพธิ์หมากแข้ง ร่วมประเมินฯ (EIT) >>>….

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.โพธิ์หมากแข้ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา