โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  องค์การบริหารสวนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ได้ทราบและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับคนพิการ

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา