หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง …

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา