กิจกรรม ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปี 2564 …

กิจกรรม ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปี 2564

นายนิมนต์ ชานุชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.โพธิ์หมากแข้ง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรม ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)  และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของ  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา