กิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การแสดงเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565…

กิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การแสดงเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น อบต.โพธิ์หมากแข้ง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิมนต์ ชานุชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.โพธิ์หมากแข้ง ได้จัดกิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แสดงเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปปช.) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา