การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563>>>

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 อบต.โพธิ์หมากแข้ง ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.โพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมี ตัวแทนจาก หน่วยงาน ประชาคมหมู่บ้าน ส.อบต. ฯ เข้าร่วมการประชุม

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา