โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2564

วันที่ 9 – 12 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน  ประจำปี 2564 เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และเพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนพัฒนาของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริการส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ทั้ง 16  หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา