โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพและรายได้ ประจำปี 2563…

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้จัดทำ โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพและรายได้ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลโพธิ์หมากแข้ง ให้เป็นที่รู้จักอย่าง กว้างขวาง การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำนาคาและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตตำบลโพธิ์หมากแข้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ประชาชน ในพื้นที่ จำนวน 80 คน

          

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา