โครงการฝึกอบรมตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยและจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง     ได้จัดโครงการฝึกอบรมตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยและจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่ปลูกพืชมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการตรวจวิเคราะห์ดิน  การจัดการดินในการทำการเกษตรอย่างเหมาะสม  อันจะนำไปสู่การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการการพัฒนาทรัพยากรดินเนื่องในวันดินโลก

   

   

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา