โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 “กิจกรรมชุมชนร่วมใจห่วงใยฟื้นฟูห้วยแล้ง….ด้วยธรรมนูญสุขภาพ”

เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ร่วมกับ ชุมชนดงชมภู  ได้จัดโครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ประจำปีงบประมาณ  2562  “กิจกรรมชุมชนร่วมใจห่วงใยฟื้นฟูห้วยแล้ง….ด้วยธรรมนูญสุขภาพ” ณ  ฝ่ายห้วยแล้ง  บ้านดงชภู หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทางและทำข้อตกลงในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ฝายห้วยแล้งของชุมชนดงชมภู   และร่วมกันปลูกพืชน้ำ (บัวสาย)  เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ  และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

  

 

   

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา