การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลโพธิ์หมากแข้ง

ภาพการประชุมอนุกรรมการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลโพธิ์หมากแข้ง ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

      

ภาพกิจกรรมดูแลผู้สุงอายุทีมีภาวะพึ่ง

     

 

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา