กิจกรรมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการด้อยโอกาส

องค์การบริหารส่นตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภ่าพตำบลโพธิ์หมากแข้ง  และชุมชนบ้านาสาร หมู่ที่ 12 ได้ร่วมกันปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการด้อยโอกาส  ราย นางกันยา  ดาวสว่าง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา