โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562>>>

เมื่อวันที่ 11 – 20 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้จัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ปี 2561-2563 เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง(สุนัขและแมว)ร่วมกับการทำหมันสุนัขและแมว รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และรณรงค์และป้องกันไม่ให้มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์หมากแข้งและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

  

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา