โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562>>>

เมื่อวันที่ 10-14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้มีการระบาดในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

       

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา