การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.โพธิ์หมากแข้ง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.โพธิ์หมากแข้ง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา