กลุ่มอาชีพ / ผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพรบ้านนาอ่าง

เลขที่  110 หมู่ที่ 5  ตำบลโพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

   

  

 

ชาลีฟาร์ม เมล่อนบึงโขงหลง

ชาลีฟร์าม บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

   

   

 

ผลิตภัณฑ์จักสาน บ้านหนองบัวงาม

นางแพงศรี  จันทะบุตร  บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 15 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

   

 

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ (ผ้าซิ่นบึงกาฬ) บ้านบัวโคก

นางถอน รังโคตร  บ้านเลขที่ 223 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

   

 

ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบอินดีั บ้านนาอ่าง

กลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านนาอ่าง  เลขที่  9  หมู่ที่ 5  ตำบลโพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

   

 

ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเส้นพลาสติก บ้านนาอ่าง

นางคิด  ช่วยแสง  บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

   

การเกษตรผสมผสาน/การกสิกรรม/การปศุสัตว์ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

1.นายนฤพล สีดาห้าว บ้านเลขที่ 79 บ้านโนนศิลา หมู่ 11 ทำสวนผลไม้

2.นายสงกา ถินคำเชิด เลขที่ 5 บ้านโนนศิลา หมู่ 11 การเกษตรผผสมผสาน สวนทุเรียน เงาะ สัปปะรด กระท้อน

3. นายผาลี จันทร์แดง บ้านเลขที่ 57 บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5 ทำเกษตรผสมผสาน ปศุสัตว์เลี้ยงวัว และติดตากล้ายางพารา

4. นางคำเผย ถามะพันธ์ และ นางนารี แสนตั้งใจ บ้านนาสาร หมู่ที่ 12  กลุ่มประดิษฐ์พานบายศรีจากใบตอง

5. สาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวบ้านบัวโคก เลขที่ 77 บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา