วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์     “สังคมโพธิ์หมากแข้งอยู่เย็นเป็นสุข  ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง”

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย
 2. ส่งเสริมศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ธรรมะในโรงเรียนต่างๆ ในเขต อบต.
 1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้ดำรงอยู่ต่อไป
 2. ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กำจัดสิ่งปฏิกูล และแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มมวลชนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง
 4. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ และพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมให้ดีขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 1. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การป้องกันควบคุมโรค ตลอดจนการบริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึง
 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 3. ส่งเสริมพัฒนาและให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
 4. ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาทุกหมู่บ้าน
 5. ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร ระบบไฟฟ้า การให้การบริการ สาธารณะ ให้มีความสะดวก รวดเร็วทั่วถึง
 1. ส่งเสริมประสานงานระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ให้เกื้อหนุนกันในทุกๆด้าน
 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา