ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของสมาชิกในชุมชน

ตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ชาวบ้านส่วนใหญ่จะอพยพมาจากจังหวัดนครพนม  มุกดาหาร  สกลนคร  ภาษาส่วนใหญ่  คือ  ภาษาญ้อ และภาษาภูไท

 

 การนับถือศาสนา

ชาวบ้านในตำบลโพธิ์หมากแข้งนับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ   99.99    มีความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษจะไม่มีการใช้แรงงานทั้งคนและสัตว์  ในวันพระ  ขึ้น 15  ค่ำ โดยภายในตำบลโพธิ์หมากแข้ง มีศาสนสถาน จำนวน  25  แห่ง

 

 ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีที่ถือปฏิบัติส่วนใหญ่นับถือสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  มีความเชื่อเรื่องผีสาง  เทวดา มีการบนบานศาลกล่าว ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์  บุญบั้งไฟ

โลโก้ อบต.

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา