กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางสาวเจียมจิตร    นาศรีทม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 081-965-8731


นายธวัชชัย     นามบุตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 086-308-5859


นางสาวทัชกร   แสงเดช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 080-761-1692

นายอรรถสิทธิ์   ชานุชิต
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 087-639-7633

ภารกิจและอำนาจหน้าที่                        

กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  เด็กที่ยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานให้คำปรึกษา แนะนำ  ด้านสวัสดิการแรงงาน การประกันสังคม งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำอาชีพการเกษตร งานส่งเสริมและสนับสนุนงานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน งานสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ งานส่งเสริมและให้คำปรึกษาการฌาปณกิจสงเคราะห์ งานส่งเสริมและให้คำปรึกษากองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนและการออมทรัพย์ งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลและหมู่บ้าน งานส่งเสริมภารกิจบทบาทหน้าที่และสิทธิสตรี งานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/การเคหะ  สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ   พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการทำรายงานและการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน  โดยมีส่วนราชการระดับฝ่าย คือฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยงานต่าง ๆ  ดังนี้

งานสวัสดิการสังคม มีภารกิจ คือ

– งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

– งานสุสานและฌาปนสถาน

– งานหอพัก

– งานข้อมูลแรงงาน

– งานจัดระเบียบชุมชน

– งานสวนสาธารณะ

– งานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

– งานห้องสมุด

– งานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

– งานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

– งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดบริการสวัสดิการสังคม

³ งานสังคมสงเคราะห์  มีภารกิจ คือ

– งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

– งานเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

– งานเบี้ยยังชีพผู้พิการ

– งานสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

– งานสงเคราะห์ทุนช่วยเหลือเด็กยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

– งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน

– งานฌาปนกิจสงเคราะห์

– งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

– งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

– งานศูนย์พัฒนาครอบครัว

³ งานพัฒนาชุมชน มีภารกิจ คือ

– งานแก้ไขปัญหาความยากจน

– งานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

– งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

– งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

– งานส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน

– งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์

– งานส่งเสริมสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

– งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

– งานวิชาการการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร

– งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

– งานส่งเสริมบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธิต

– งานฝึกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

– งานส่งเสริมและปรับปรุงขยายพันธ์พืช

– งานส่งเสริมสนับสนุนการตลาดสินค้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มหัตถกรรม และ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน

– งานเครือข่ายผู้สูงอายุ

– งานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน

– งานพัฒนากองทุนชุมชน

– งานพัฒนาองค์กรชุมชน

– งานฝึกอบรมประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนต่างๆ

– งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี

– งานพัฒนาองค์กรสตรีและเครือข่าย

– งานสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน

– งานพัฒนาเยาวชน

– งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาชุมชน

– งานศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (cc)

– งานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสุเทพ

³ งานธุรการ มีภารกิจ คือ

– งานด้านสารบรรณ

– งานด้านจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ของกองสวัสดิการสังคม

– งานด้านการบำรุงรักษาพัสดุตลอดจนจัดทำบัญชีพัสดุเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานเกี่ยวกับพัสดุ

– งานด้านการควบคุมวันลา

– งานด้านการโอนเงิน

– งานด้านการทำฎีกาทุกประเภท

– งานด้านการบริหารและควบคุมงบประมาณกองสวัสดิการสังคม

– งานด้านการอนุมัติจัดหา จัดชื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย  เป็นต้น

– งานพัสดุประจำกองสวัสดิการสังคม

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา