กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางโชติกา  โมธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 093-462-4626


นางสาวอรกัญญา   เมืองแทน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 082-321-8094


นายธวัชชัย  ณ ลำปาง
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอ่าง
โทร : 093-135-2861

นางสาวณัฐวดี    เทพโพธิ์
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอ่าง
โทร : 082-847-7006

นางประเจียด  สุขผ่อง
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก
โทร : 087-261-8493

นางนงค์เยา  วิภาวิน
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก
โทร : 061-697-2050

นางเยาวลักษณ์  สอนโพธิ์
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก
โทร : 080-761-4080

นางจงกลณี   ปุณริบูรณ์
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงชมภู
โทร : 082-121-2334

นางสาวกันยา  ศรีคันทรักษ์
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงชมภู
โทร : 087-864-8261

นางนุชนภา    ณ ลำปาง
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจำปาทอง
โทร : 083-238-9054

นางปัทมาสน์     ครองยุทธ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก
โทร : 095-238-2931

นางสุภาภรณ์   บุญเดช
ผู้ช่วยครูผูู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก
โทร : 089-665-6135

………………
………………
………………

นางกิตติยา   ชานุชิต
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจำปาทอง
โทร : 086-835-8288

นางสาวพรทิวา   ลอดไทสง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงชมภู
โทร : 087-076-7128

นางสาวพรพิภา  อ.ท.ชม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ
โทร :

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

งานบริหารการศึกษา

– งานบริหารงานบุคคล
– งานบริหารทั่วไป
– งานบริหารการศึกษา
– งานวางแผนและสถิติ
– งานการเงินและบัญชี

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

– งานกิจการศาสนา
– งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
– งานกิจการเด็กและเยาวชน
– งานกีฬาและนันทนาการ

งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

– งานจัดการศึกษา
– งานพลศึกษา
– งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
– งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
– งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา