กองคลัง

กองคลัง

นางรัชนี  แก้วกันยา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 098-103-0174


นายสุคนธ์  ศรีบุรัมย์
นักวิชาการคลัง
โทร : 089-416-9640


นางสาวทัศนีย์  นิมนต์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร : 093-532-4411


………………..
………………..
โทร : 0………………..


นายวัฒนา  ชุยะวัตร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 084-905-4211


นางวัชราภรณ์  ลิชัยมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 081-369-5550


นางชุติมา  คำผอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 081-871-6086

อำนาจหน้าที่ของกองคลัง

 กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ   การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี การขยายเวลา เบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คืองานการเงินและ

บัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

– งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
– งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
– งานเก็บรักษาเงิน
– งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี
– งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
– งานการบัญชี
– งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
– งานงบการเงินและงบทดลอง
– งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
– งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

– งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
– งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน
– งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
– งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า
– งานตรวจสอบและประเมินภาษี
– งานการนำส่งเงินรายได้
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

– งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
– งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา)
– งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ
– งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา