สำนักงานปลัด

สำนักปลัด


นายอดิศักดิ์  บุญเจิม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 065-905-4822

 


นางสาวปรียะนุช   ทานเจือ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร:080-419-4319


นายฤทธีกรณ์  กมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 083-639-8695


นางสาวอาทิตา  ดาหาร
นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการ
โทร : 084-411-3762


นายพิทักษ์  พนมจันทร์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ
โทร : 086-861-1352

 

นายศรทิพย์  ดำทิพย์
นิติกรชำนาญการ

นางสาวอมรรัตน์  ศรีหาพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                นายเสกสรร  สุดา               เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน

นางชนัญญา  ดาหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
โทร : 089-988-5790

นางสาวแพรวนภา  ลุลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 


นายพรศักดิ์   เหลาทอง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 085-648-0381


นายวิศร  รังโคตร
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
โทร : 085-749-8120


นายพงศธร  เฉิดดิลก
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 084-797-7103


นายสุรชัย  แสนตั้งใจ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
โทร : 082-307-2338


นายปรีชา   สีนาค
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
โทร : 090-364-5055


นายจักรกฤษ  แพงโคตร
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
โทร : 093-416-8759


นายประกาศแก้ว  สอนโพธิ์
คนงานทั่วไป
โทร : 092-749-1543


นายประสงค์  โคตรพิมพ์
นักงานขับรถยนต์
โทร : 093-393-8028


นายชิณวัตร  สีแพง
นักการภารโรง

   


อำนาจหน้าที่

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล       มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ คณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และ ป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

– งานบริหารทั่ว  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานสารบรรณ
2. งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
3. งานบริหารงานบุคคล
4. งานเลือกตั้ง
5. งานตรวจสอบภายใน
6. งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
7. งานการประชุม
8. งานอำนวยการและประสานราชการ
9. งานติดตามผลการปฏิบัติ
10. งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
11. งานเลือกตั้ง
12. งานข้อมูลการเลือกตั้ง
13. งานชุมชนสัมพันธ์
14. งานรักษาความสงบเรียบร้อย
15. งานสนับสนุนและบริการ
16. งานอำนวยการ
17. งานป้องกัน
18. งานช่วยเหลือฟื้นฟู
19. งานกู้ภัย

– งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานนโยบายและแผนพัฒนา
2. งานวิชาการ
3. งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
4. งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
5. งานงบประมาณ

– งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานกฎหมายและนิติกรรม
2. งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง
3. งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
4. งานระเบียบการคลัง
5. งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา