หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

 จ่าเอกเศกสรรค์   ศักขินาดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
โทร : 081-717-1789

นายยิ่งยงค์     ราชวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
โทร : 089-940-7323


นายอดิศักดิ์     บุญเจิม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-561-3600

นางรัชนี   แก้วกันยา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 098-103-3174


นายธำรงศักดิ์     สำราญดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 082-513-3262


นางโชติกา    โมธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 093-462-4626


นางสาวเจียมจิตร   นาศรีทม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 081-965-8731

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา