โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง มีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้

 

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา